Vznik křižáckých států

Helena P. Schrader

Publikováno: 6. prosince 2016

První křížová výprava znamenala obnovení křesťanské nadvlády ve Svaté zemi, zejména v Jeruzalémě a Antiochii. Západní rytíři se však cítili zrazeni byzantským císařem Alexiem Komnenem, a tak místo, aby dobytá území v Levantě předali zpět Byzantincům, založili zde vlastní nezávislé státy s vlastními vládci: Edesské hrabství, Antiochijské knížectví, Tripolské hrabství, ale nejvýznamnější bylo Jeruzalémské království (později po třetí křížové výpravě vzniklo také křižácké království na Kypru, ale jeho vznik je předmětem samostatného článku).

Zpočátku tato „království“ nebyla více než od sebe oddělené ostrůvky křesťanské moci uprostřed muslimského území. Mezi léty 1099 a 1144 křesťané své teritorium vytrvale rozšiřovali; v mnoha případech obráncům muslimských hradů a měst po kapitulaci zajistili volný odchod. V roce 1144 už křižáci ovládali celé levantské pobřeží: celý dnešní Izrael, většinu Jordánska, Libanonu a část Sýrie a Turecka.

Křižácké panstvo představovalo nepočetnou vládnoucí vrstvu, která byla ekonomicky zcela závislá na místním obyvatelstvu, které se skládalo převážně z křesťanů – východních ortodoxních, syrských jakobitů a maronitů. Přítomná ale byla i menšina Židů, muslimů a západoevropských osadníků latinského ritu. Ti všichni hovořili různými jazyky. I když v Palestině vznikaly latinské církevní řády a stavěly se kostely, tak původní ortodoxní kostely, jakož i synagogy a mešity nebyly ničeny a původní obyvatelé mohli nadále vyznávat svou vlastní víru.

Křižácké státy byly obchodními křižovatkami mezi Západem a Východem. Palestinské přístavy byly klíčovými uzly pro dopravu zboží, které přivážely karavany z Číny, Persie, Egypta a Arábie. Křižácké státy, v soudobé západní Evropě známé jako Zámoří (Outremer) byly díky výnosnému obchodu bohaté a kosmopolitní a rychle se staly tavícím kotlem kultur i živnou půdou pro rozvoj umění a věd.

Zdroj

Původní článek „Establishment of the Crusader States“ Heleny P. Schrader naleznete na jejích stránkách Defenderofjerusalem.com.

Autor

Helena Page Schrader (*1953) je americká historička, spisovatelka a diplomatka. Pochází z Ann Harboru v americkém státě Michigan, vystudovala historii na University of Michigan, diplomacii a mezinárodní obchod na University of Kentucky a doktorát z historie získala na Hamburské univerzitě. Je autorkou řady knih, jak literatury faktu tak historických románů o křížových výpravách, druhé světové válce či starověkém Řecku. Od roku 2005 pracuje v amerických diplomatických službách, v současnosti pobývá v africké Etiopii.