Vznik křižáckých států

Helena P. Schrader

Publikováno: 6. prosince 2016

První křížová výprava znamenala obnovení křesťanské nadvlády ve Svaté zemi, zejména v Jeruzalémě a Antiochii. Západní rytíři se však cítili zrazeni byzantským císařem Alexiem Komnenem a tak místo, aby dobytá území Levanty předali byzantské vládě, založili zde pás vlastních nezávislých států s vlastními vládci: Edesské hrabství, Antiochijské knížectví, Tripolské hrabství, ale nejvýznamnější bylo Jeruzalémské království (později po třetí křížové výpravě vzniklo také křižácké království na Kypru, ale jeho vznik je předmětem samostatného článku).

Zpočátku tato „království“ nebyla více, než ostrůvky křesťanské moci v muslimském moři, oddělené od sebe saracénským územím. Mezi léty 1099 a 1144 křesťané své teritorium vytrvale rozšiřovali; v mnoha případech obráncům muslimských hradů a měst zajistili volný odchod poté, co se vzdali. V roce 1144 křižáci ovládali celé levantské pobřeží: celý dnešní Izrael, většinu Jordánska, Libanonu a část Sýrie a Turecka.

Křižácké panstvo, které založilo a vládlo v těchto státech, představovalo nepatrnou vládnoucí elitu, která byla ekonomicky zcela závislá na místním obyvatelstvu, které se skládalo převážně z křesťanů – východních ortodoxních, syrských jakobitů a maronitů –, ale přítomná byla i menšina Židů a muslimů a západoevropských osadníků latinského ritu. Ti všichni hovořili různými jazyky. I když v Palestině vznikaly latinské církevní řády a stavěly se kostely, tak původní ortodoxní kostely, jakož i synagogy a mešity nebyly ničeny; původní obyvatelé mohli nadále vyznávat svou vlastní víru.

Křižácké státy byly obchodními křižovatkami mezi Západem a Východem; palestinské přístavy byly klíčovými uzly pro dopravu zboží do celého západního světa, které přivážely karavany z Číny, Persie, Egypta a Arábie. Křižácké státy, v soudobé západní Evropě známé jako Zámoří (Outremer) byly díky výnosnému obchodu bohaté a kosmopolitní a rychle se staly tavícím kotlem kultur i živnou půdou pro rozvoj umění a věd.

Zdroj

Původní článek „Establishment of the Crusader States“ Heleny P. Schrader naleznete na jejích stránkách Defenderofjerusalem.com.

Autor

Helena Page Schrader (*1953) je americká historička, spisovatelka a diplomatka. Pochází z Ann Harboru v americkém státě Michigan, vystudovala historii na University of Michigan, diplomacii a mezinárodní obchod na University of Kentucky a doktorát z historie získala na Hamburské univerzitě. Je autorkou řady knih, jak literatury faktu tak historických románů o křížových výpravách, druhé světové válce či starověkém Řecku. Od roku 2005 pracuje v amerických diplomatických službách, v současnosti pobývá v africké Etiopii.